Хроніка подій - 2000

1998-2000 рр.
Проведення семiнарiв "Як писати ?ранти" в бiблiотеках Києва, Сумах, Сiмферополi, Судаку, Вiнницi, Тернополi.
1999-2000 рр.
Проведення семiнарiв з професiйної етики бiблiотекаря у бiблiотеках Києва, Сум, Вiнницi, Кiровограду.
1999-2000 рр.
Експертна оцiнка навчальних програм для фахiвцiв бiблiотечно-iнформацiйної сфери.
Сiчень-травень
Реалiзацiя проекту "Прозорiсть рiшень влади i бiблiотека" (спiльно з Публiчною бiблiотекою iменi Лесi Українки м. Києва), який включає створення iнформацiйно-ресурсного центру та проведення конференцiї "Бiблiотека i влада" в Києвi (за пiдтримки "Фонду сприяння демократiї" Посольства США, Київ).
Лютий
Лист Мiнiстру культури i мистецтв України про нагальнi проблеми розвитку галузi.
Липень
Лист Головi Комiтету з питань культури i духовностi Верховної Ради України Л.Танюку з клопотанням про пiдвищення заробiтної плати працiвникам бiблiотек.
Березень
Лист Мiнiстру культури i мистецтв України Б.С.Ступцi про пiдвищення заробiтної плати працiвникам провiдних бiблiотек України.
10 вересня
Проведення "круглого столу" "Видавцi i бiблiотеки" пiд час Форуму видавцiв у Львовi.
Вересень
Заходи до Всеукраїнського дня бiблiотек.
Жовтень
Проведення семiнару "Маркетинг для бiблiотекарiв" спiльно з Українською асоцiацiєю маркетингу та Бiблiотекою Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя".
16-18 жовтня
Участь в органiзацiї та проведеннi мiжнародної конференцiї "Фонди сучасної бiблiотеки: українське та нiмецьке бачення" спiльно з Гете-Iнститутом у Києвi, Державною академiєю керiвних кадрiв культури i мистецтв та Науково-технiчною бiблiотекою НТУУ "КПI".
3 листопада
Участь у науково-практичнiй конференцiї "Роль вузiвських бiблiотек в iнформацiйному забезпеченнi освiти", проведенiй Мiжрегiональною академiєю управлiння персоналом, Київ.
Листопад
Лист Прем'єр-Мiнiстру України В.А.Ющенку про необхiднiсть пiдвищення заробiтної плати бiблiотечним працiвникам.
Листопад
Семiнар "Публiчна бiблiотека - центр громади" спiльно з Мiжнародним фондом "Вiдродження".
Грудень
Семiнар "Вiд бiблiотеки до iнфотеки" спiльно з Гете-Iнститутом в Києвi, Публiчною бiблiотекою iменi Лесi Українки м.Києва, Центром безперервної бiблiотечно-iнформацiйної освiти при Державнiй академiї керiвних кадрiв культури та мистецтва.
Грудень
Семiнари "Маркетинг бiблiотечних послуг" та "Консолiдацiя бiблiотечної громадськостi: Роль Української бiблiотечної асоцiацiї" для бiблiотечних працiвникiв м. Тернопiль.
Грудень
Реалiзацiя проекту "Iнтернет - мiсце читача публiчної бiблiотеки", за яким публiчнi бiблiотеки у 5 областях України отримали технiчне обладнання, програмне забезпечення, рiчне пiдключення до Iнтернету та вiдповiдне навчання персоналу (за пiдтримки "Фонду сприяння демократiї" Посольства США, Київ).
Грудень
Два видання збiрника статей "Бiблiотека i влада" спiльно з Публiчною бiблiотекою iменi Лесi Українки м. Києва.
Грудень
Участь в органiзацiї та проведення низки заходiв пiд час конференцiй "Крим-99" та "Крим-2000".
Грудень
Iнформацiя про бiблiотечну справу в Українi, про УБА на серверах FAIFE, Гете-Iнституту.
Грудень
Створення та органiзацiя дiяльностi Центру безперервної бiблiотечно-iнформацiйної освiти на базi Державної академiї керiвних кадрiв культури i мистецтв за пiдтримки Мiжнародного фонду "Вiдродження" та Iнституту вiдкритого суспiльства. У 2000 р. в Центрi пройшли навчання бiльше 300 бiблiотекарiв.
Грудень
Участь у конференцiях IФЛА (1999 та 2000 рр.), у конференцiї Бiблiотечної асоцiацiї Великої Британiї (2000 р.), бiблiотечних асоцiацiй Нiмеччини (2000 р.).
Грудень
Реалiзацiя проекту пiдключення до Iнтернету Нацiональної парламентської бiблiотеки України (грант Посольства Канади в Українi).