Хроніка подій - 1998

21 січня
Семінар "Пошук позабюджетних джерел фінансування бібліотечної діяльності: Досвід США" був організований Інформаційною службою США та Українською бібліотечною асоціацією в Державній історичній бібліотеці України.
29 січня
Участь президента асоціації В.С.Пашкової та віце-президентів В.С.Бабича та А.П.Корнієнка у розширеній колегії Міністерства культури і мистецтв України.
29 січня
Круглий стіл, присвячений обговоренню проекту Національної програми розвитку політичної культури громадян України, підготовленого в Управлінні внутрішньої політики Адміністрації Президента України, м.Київ. Участь президента асоціації В.С.Пашкової.
30 січня
Участь президента асоціації В.С.Пашкової у засіданні круглого столу з обговорення проекту Національної програми розвитку політичної культури громадян України, підготовленого в Управлінні внутрішньої політики Адміністрації Президента України.
30 січня
Передача книжок з питань індології до Міської молодіжної бібліотеки Посольством Індії в Україні та благодійним фондом "Далекий Схід", м.Київ. Участь президента В.С.Пашкової та віце-президентів В.С.Бабича, В.Д.Навроцької, члена Президії А.М.Комської.
Лютий
За iнiцiативою асоцiацiї за фiнансової пiдтримки Iнформацiйної служби США в Києвi органiзованi курси вивчення англiйської мови для бiблiотекарiв Нацiональної парламентської бiблiотеки України.
10 лютого
Семiнар в Науково-технiчнiй бiблiотецi Нацiонального унiверситету України "КПI" "Пошук додаткових джерел фiнансування: досвiд США", органiзований Українською бiблiотечною асоцiацiєю та Iнформацiйною службою США. Ведуча: президент В.С.Пашкова (Див.: "Вузiвськi бiблiотеки на порозi ХХI столiття: впровадження нових технологiй" // Київ. полiтехнiк. -.1998. - 19 бер.).
24 лютого
Презентація перекладу книги "Управління автоматизацією бібліотеки" (видання Aslib) у Книжковій палаті України під час зустрічі, присвяченої інформаційним продуктам Книжкової палати України (Пашкова В.С.).
27 лютого
Семінар "Пошук позабюджетних джерел фінансування бібліотечної діяльності: Досвід США", організований Інформаційною службою США та Українською бібліотечною асоціацією в Науковій бібліотеці Національного університету України "Київський політехнічний інститут".
1 березня
Вiдкриття "домашньої сторiнки" Української бiблiотечної асоцiацiї на Iнтернетi. Пiдготували: керiвник секцiї сучасних iнформацiйних технологiй О.I.Архипська, президент В.С.Пашкова, керiвник секцiї працiвникiв унiверситетських бiблiотек Т.О.Ярошенко.
2 березня
Зустрiч президента В.С.Пашкової з представницею Тринадцятого директорату Європейського Союзу М.Сегберт та регiональним координатором з питань iнформацiї Британської Ради по Схiднiй Європi Дж.Мiллером для обговорення шляхiв спiвпрацi мiж британськими та українськими бiблiотеками.
2 березня
Зустріч президента В.С.Пашкової з представницею Тринадцятого директорату Європейського Союзу М.Сегберт та регіональним координатором з питань інформації Британської Ради по Східній Європі Дж.Міллером для обговорення шляхів співпраці між британськими та українськими бібліотеками.
2 березня
Засідання представників міжнародних донорських організацій в Україні. Участь президента В.С.Пашкової.
3 березня
Засідання фокус-групи з теми "Публічні бібліотеки в інформаційному суспільстві" в Інформаційному цетрі Британської Ради в Києві. Участь президента В.С.Пашкової та голови секції Т.О.Ярошенко.
19 березня
Семiнар "Пошук додаткових джерел фiнансування бiблiотечної дiяльностi: зарубiжний досвiд" для працiвникiв вузiвських бiблiотек, органiзований Бiблiотекою Нацiонального унiверситету України iм. Т.Г.Шевченка. Виступ президента В.С.Пашкової.
30 березня
Семiнар "Продукцiя Компанiї UMI", органiзований секцiєю працiвникiв унiверситетських бiблiотек (керiвник Т.О.Ярошенко) та секцiєю сучасних iнформацiйно-бiблiотечних технологiй (керiвник О.I.Архипська) спiльно з Компанiєю UMI (США) та Науковою бiблiотекою Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя".
6-7 квiтня
Участь керiвникiв секцiй В.В.Загуменної та О.I.Архипської, голови Донецького регiонального вiддiлення О.Я.Гросова у мiжнародному семiнарi "Як розвиватися бiблiотечнiй асоцiацiї", органiзованому круглим столом IФЛА з проблем менеджменту бiблiотечних асоцiацiй у Санкт-Петербурзi (Росiя).
14 квiтня
Засiдання Бiблiотечного клубу в Домi Америки з питання удосконалення бiблiотечного законодавства. Зустрiч з представниками Верховної Ради України, спецiалiстами бiблiотечної справи США.
30 квiтня
Засiдання фокус-групи Британською Ради, органiзованої спiльно з секцiєю працiвникiв унiверситетських бiблiотек та секцiї новiтнiї iнформацiйних технологiй, з теми "Публiчнi бiблiотеки i iнформацiйному суспiльствi" в Науковiй бiблiотецi Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя".
5-7 травня
Участь українських бiблiотекарiв у Мiжнародному семiнарi "Сучасна бiблiотека: оснащення та дизайн", органiзованому Гете-Iнститутом в м. Мiнськ.
10 - 13 травня.
Мiжнародна конференцiя "Iнформацiйне суспiльство ХХI столiття: роль бiблiотечних асоцiацiй", м. Будапешт. Участь i виступ президента В.С.Пашкової (Рекомендацiї та одну з доповiдей конференцiї див.: Рекомендацiї Мiжнародної конференцiї "Iнформацiйне суспiльство ХХI столiття: роль бiблiотечних асоцiацiй"// Вiсн. Кн. палати. - 1998. - №6. - С. 14. Лор П. "Сила в єдностi: Створення нової бiблiотечної асоцiацiї в Пiвденнiй Африцi пiсля апартеїду "// Вiсн. Кн. палати. - 1998. №8. - С.33-35. Про конференцiю та доповiдь В.С.Пашкової див.: Ericson C. Open Society Institute in Budapest examines role of associations // American Libraries. - 1998. - August. - P.34-35).
14-18 травня
Професiйний вiзит у Велику Британiю президента асоцiацiї В.С.Пашкової (Звiт див.: Пашкова В.С. Професiйний вiзит у Велику Британiю // Вiсн. Кн. палати. - 1998. - № 6. - С.12-13)
21-23 травня
Ювiлейна конференцiя Науково-технiчної бiблiотеки Нацiонального технiчного унiверситету "КПI". Президент В.С.Пашкова - член оргкомiтету.
22 травня
Семiнар-круглий стiл "Проблеми розвитку Iнтернету в Українi та можливий вплив на цей процес Указу Президента України "Про деякi заходи щодо захисту iнтересiв держави i iнформацiйнiй сферi" №346 вiд 22.04.98 р. Взяли участь керiвники секцiй Т.О.Ярошенко, О.I.Архип-Iська, президент В.С.Пашкова.
26-27 травня
Засiдання секцiї "Краєзнавча робота бiблiотек" (керiвник вiце-президент асоцiацiї В.Д.Навроцька) в рамках науково-практичної конференцiї "Бiблiотечне краєзнавство у вiдновленнi iсторичної пам'ятi народу України".
2 червня
Виступ президента В.С. Пашкової "Сучаснi проблеми удосконалення бiблiотечно-iнформацiйної дiяльностi та роль Української бiблотечної асоцiацiї" на семiнарi працiвникiв бiблiотек для слiпих, органiзованому Центральною бiблiотекою для слiпих iм. М.Островського УТОС.
6-14 червня
Мiжнародна конференцiя "Крим-98" "Бiблiотеки та асоцiацiї у свiтi, що змiнюються: новi технологiї та новi форми спiвробiтництва". Асоцiацiя - спiворганiзатор. Виступ президента В.С.Пашкової на заключному пленарному засiданнi. Члени Президiї та керiвники секцiй асоцiацiї О.I.Архипська, Т.О.Ярошенко, М.I.Сенченко, В.В.Загуменна, В.С.Пашкова керували роботою секцiй, "круглих столiв" та iнших засiдань конференцiї. Органiзацiя стенду "Бiблiотечний свiт України".
18 червня
Засiдання круглого столу працiвникiв урядових бiблiотек Української бiблiотечної асоцiацiї в Нацiональнiй парламентськiй бiблiотецi (керiвник Г.П.Воскресенська).
25 червня - 2 липня
Конференцiя Американської бiблiотечної асоцiацiї "Глобальна iнформацiя для кожного читача" в м. Вашингтон. Участь українських бiблiотекарiв: О.Архипської, Т.В.Бугасової (Наукова бiблiотека Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя"), О.Батушанської (Одеська Наукова бiблiотека iм.М.Горького), О.Волохiна, О.Гаращенко (Кiровоградська обласна наукова бiблiотека iм.Д.Чижевського), Г.Воскресенської (Нацiональна парламентська бiблiотека України), Т.Добко (Нацiональна бiблiотека України iм. В.Вер-надського), В.Загуменної (Київський державний унiверситет культури i мистецтва), В.Пашкової (Iнформацiйна служба США), С.Санжак (Центральна мiська бiблiотека м.Києва iм. Лесi Українки) (Про конференцiю див.: В.Пашкова, В.Загуменна "Глобальна iнформацiя для кожного читача": Щорiчна конференцiя Американської бiблiотечної асоцiацiї // Вiсн. Кн. палати. - 1998. - №7. - С.27-28).
15 липня
Виїзне засiдання секцiї "Краєзнавча робота бiблiотек" (керiвник вiце-президент асоцiацiї В.Д.Навроцька) та Державної iсторичної бiблiотеки України на базi Богуславської ЦБС Київської областi (див.:Черкасов В. Бiблiотеки - не тiльки книгозбiрнi // Культура i життя. - 1998. - №28. 15 лип. - С.1).
30 липня
Семiнар "Досвiд зарубiжних країн у популяризацiї дiяльностi бiблiотек та їх суспiльного значення" у Нацiональнiй парламентськiй бiблiотецi України. Виступи президента В.С.Пашкової "Створення нового iмiджу бiблiотеки й бiблiотечної професiї в США" та члена асоцiацiї Г.П.Воскресенської "Щорiчна конференцiя Американської бiблiотечної асоцiацiї, Вашингтон, 1998 р.: участь української делегацiї".
16-21 серпня
Конференцiя IФЛА у м.Амстердам (Голландiя). Участь керiвникiв секцiй Т.I.Кiвшар, Т.О.Ярошенко, О.I.Архипської.
24 серпня - 4 вересня
Керiвник секцiї Т.I.Кiвшар та член асоцiацiї Л.В.Гiльманова здiйснили професiйний вiзит у Нiмеччину вiдповiдно до проекту "Вивчаємо iнновацiйний досвiд дитячих бiблiотечних об'єднань Нiмеччини", профiнансованого Мiжнародним фондом "Вiдродження".
22 вересня
Вiдкриття книжкової виставки "Нiмецкi сторiнки" у Києвi. Українська бiблiотечна асоцiацiя - один iз органiзаторiв. Демонстрацiя виставки у м.Львiв та м.Харкiв.
28 вересня
Участь президента В.С.Пашкової у круглому столi, органiзованому Мiською спецiалiзованою бiблiотекою "Молода Гвардiя" (м. Київ) "Бiблiотека. Iнформацiя. Молодь", присвяченому Всеукраїнському дню бiблiотек.
28 вересня
Участь президента В.С. Пашкової та керiвникiв секцiй Т.I.Кiвшар й В.К.Скнар у засiданнi круглого столу на тему "Шляхи спiвпрацi дитячих бiблiотек з культурними центрами iноземних представництв" в Державнiй бiблiотецi України для дiтей.
29 вересня
Урочистий вечiр, присвячений Всеукраїнському дню бiблiотек, органiзований Київською мiською державною адмiнiстрацiєю. Участь секцiї працiвникiв публiчних бiблiотек (керiвник Л.I.Ковальчук), президента В.С.Пашкової, вiце-президента В.С.Бабича.
29 вересня
Участь президента В.С.Пашкової в урочистому зiбраннi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек у Державнiй бiблiотецi України для юнацтва (органiзатор член президiї В.Я.Бурбан).
30 вересня
Участь в урочистому зiбраннi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек у Київському державному унiверситетi культури i мистецтв президента В.С.Пашкової, вiце-президента В.С.Бабича, керiвникiв секцiй А.С.Чачко, Т.I.Кiвшар.
30 вересня
Участь вiце-президентiв В.С.Бабича та А.П.Корнiєнка в урочистому зiбраннi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек в Нацiональнiй парламентськiй бiблiотецi України.
30 вересня
Урочистостi з нагоди Всеукраїнського дня бiблiотек у Нацiональнiй фiлармонiї.
1 жовтня
Засiдання секцiї "Iсторiя книжкової та бiблiотечної справи" з теми: "Сучаснi проблеми вивчення iсторiї бiблiотек i бiблiотечної справи в Українi" (керiвник Т.I.Кiвшар).
2 жовтня
Участь президента В.С.Пашкової у зустрiчi з питань удосконалення бiблiотечного законодавства в комiсiї Верховної Ради України.
2 жовтня
Презентацiя проекту "Бiблiотека тисячолiття", органiзована Британською Радою в Києвi у Центральнiй освiтянськiй бiблiотецi. Член президiї та керiвник секцiї П.I.Рогова - серед органiзаторiв). Виступи П.I.Рогової та президента В.С.Пашкової.
9 жовтня
Мiжнародна конференцiя "Культура i грошi", органiзована Головним управлiнням культури Київської мiської державної адмiнiстрацiї та Гете-Iнститутом в Києвi. Виступ керiвника секцiї працiвникiв публiчних бiблiотек Л.I.Ковальчук.
13-16 жовтня
Мiжнароднi науковi конференцiї: "1000-рiччя лiтописання i книжкової справи в Українi" , "Iнформацiйна дiяльнiсть наукової бiблiотеки" (ювiлейна конференцiя, присвячена 80-рiччю Нацiональної бiблiотеки України iм. В.Вернадського), "Проблеми створення Українського бiблiографiчного словника". Участь вiце-президента В.С.Бабича: виступи "Роль бiблiотек в iнформатизацiї суспiльства й пiдвищеннi iнформацiйної культури", "Перспективнi напрямки розвитку, координацiя та взаємодiя в дiяльностi Української бiблiотечної асоцiацiї та Асоцiацiї бiблiотек України".
20-22 жовтня
Мiжнародна науково-практична конференцiя "Бiблiотека. Iнформацiя. Суспiльство", органiзована Українською бiблiотечною асоцiацiєю спiльно з Нацiональною парламентською бiблiотекою України, та звiтно-виборна конференцiя Української бiблiотечної асоцiацiї.
21 жовтня
Участь президента В.С.Пашкової та керiвника секцiї Т.I.Кiвшар у зустрiчi з питань удосконалення бiблiотечного законодавства в комiсiї Верховної Ради України.
11 листопада
Слухання в Комiтетi з питань культури i духовностi Верховної Ради України з питання удосконалення закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу". Як експерти брали участь В.С.Пашкова, вiце-президент та керiвник секцiї Л.I.Ковальчук, вiце-президент А.П.Корнiєнко, член Президiї Л.В.Гiльманова, керiвник секцiї А.С.Кобзаренко.
Листопад
Виступ В.С.Пашкової "Пошук додаткових джерел фiнансування: досвiд США" на регiональному семiнарi працiвникiв унiверситетських бiблiотек, м.Київ.
15-19 листопада
Семiнар з бiблiотечного менеджменту, органiзований Нiмецьким бiблiотечним iнститутом у Берлiнi, Гете-Iнститутом у Києвi у спiвпрацi з Українською бiблiотечною асоцiацiєю, Державною академiєю керiвних кадрiв культури та мистецтв i Бiблiотекою Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя, м. Київ, Унiверситетською бiблiотекою та бiблiотекою технiчної iнформацiї (м.Гановер, НIмеччина), Мiською бiблiотекою м. Пульхайм (Нiмеччина). В семiнарi взяли участь бiльше 30 бiблiотекарiв з рiзних регiонiв України (Донецьк, Львiв, Крим, Марiуполь, Київ та iн.), якi представляли бiблiотеки рiзних систем i вiдомств.
17 листопада
Круглий стiл "Новини бiблiотечного життя України, роль Української бiблiотечної асоцiацiї" для учасникiв українсько-нiмецького семiнару з бiблiотечного менеджменту. Участь членiв Президiї В.Д.Дригайла, О.I.Архипської, голови секцiї В.К.Скнар. Ведуча В.С.Пашкова.
24 листопада
Вiдкриття Київського представництва Українсько-американського доброчинного фонду "Сейбр-Свiтло" у Нацiональному унiверситетi "Києво-Могилянська академiя". Органiзатори: член Президiї О.В.Iсаєвич, вiце-президент Т.О.Ярошенко, член президiї О.I.Архипська. Виступ президента В.С.Пашкової. Участь вiце-президента Л.I.Ковальчук, членiв Президiї Г.П.Воскресенської.
27 листопада
Засiдання фокус-групи Британської Ради в Києвi в Бiблiотецi Нацiонального унiверситету України "КПI" (член Президiї В.Г.Дригайло) з питань створення "домашнiх сторiнок" бiблiотек на Iнтернетi. Спiворганiзатор - секцiя нових бiблiотечно-iнформацiйних технологiй УБА (керiвник О.I.Архипська).
20 листопада
Органiзацiя круглого столу "Public relations" - зв'язки з громадськiстю в дiяльностi бiблiотек" (керiвник Л.М.Лебедєва, Нацiональна парламентська бiблiотека України).
3 грудня
Семiнар "Як писати гранти?" проведено за участю Iнформацiйної служби США президентом В.С.Пашковою в Кримському регiональному вiддiленнi асоцiацiї (керiвник Л.М.Дроздова).
2-4 грудня
Участь керiвника круглого столу "Public relations" - зв'язки з громадськiстю в дiяльностi бiблiотек" Л.М.Лебедєвої у мiжнароднiй конференцiї "Роль професiйних органiзацiй у формуваннi сучасного образу бiблiотеки" у м. Санкт-Петербург (Росiя).