Так, ми оновили веб-портал. Але наразі він працює в тестовому режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності!

Видання УБА за 1995-2008 рр.

1995

Бабич,  В.  С.  Професійні  бібліотечні  об'єднання  :  з  історії створення та досвіду функціонування : аналіт. огляд /  Бабич В. С., Пашкова В. С., Сошинська Я. Є.; УБА, Київ. держ. ін-т культури, Нац. парламент. б-ка України. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 1995. – 22 с.

Бібліотека  у  демократичному  суспільстві  :  зб.  матеріалів Міжнар. наук. конф., 21-23 листопада 1995 р. м. Київ / Ф-т бібл.-інформ. систем Київ. держ. ін-ту культури, Укр. бібл. асоц.; редкол. : В. С. Бабич, [та ін.]– К., 1995. – 201 с.

1996

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали  / УБА; уклад. : В.С. Бабич, В.С. Пашкова. – К., 1996. – 30 с.

1997

Публічні  бібліотеки  :  сучасність  і  майбутнє  :  зб.  ст.  до  міжнародної  наук.-практ.  конференції  /  Укр.  бібл.  асоц.,  Центр.  міська б-ка  ім.  Лесі  Українки,  Ін-т  підвищення  кваліфікації  працівників  культури ; редкол.: В. С. Пашкова (голов.ред.) [та ін.] – К., 1997. – 191 с.

1998

Бібліотека.  Інформація.  Суспільство  :  зб.  наук.  пр.  за матеріалами Всеукр. наук.- практ. конф., 20-22 жовтня 1998 р./ Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України; редкол.: В. С. Бабич (голов. ред.) [та ін.]. – К., 1998. – 283 с.

Пашкова, В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках : зарубіжний досвід / В. С. Пашкова; Укр. бібл. асоц., Нац. парламент. б-ка України. – К., 1998. – 70 с.

Програма  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції «Бібліотека.  Інформація.  Суспільство»  та  звітно-виборної конференції Української бібліотечної асоціації, 20-22 жовтня 1998 р. / Укр. бібл. асоц.,  Нац. парлам. б-ка України. – К., 1998. – 20 с.

Публічні бібліотеки : сучасність і майбутнє : зб. ст. міжнар. наук.-практ. конф. «Публічні бібліотеки : сучасність і майбутнє» / Укр.  бібл.  асоц.,  Нац.  парлам.  б-ка  України,    Центр.  міська  б-ка ім. Лесі Українки, Центр. міська б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка / редкол.: В. С. Бабич [та ін.]   – К., 1998. – 174 с.

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали.  / УБА, НПБУ;  уклад.: В. С. Пашкова, В. С. Бабич. – 2-ге вид., доп. – К., 1998. – 77 с.

1999

Гете в дзеркалі України. Твори Гете та про його творчість в українських  бібліотеках  :  вибірковий  покажчик  /  Гете-Інститут  в Києві, УБА, Держ. академія кер. кадрів культури та мистецтв. – К., 1999. – 203 с.

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали  / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України; уклад.: В. С. Пашкова, В. С. Бабич. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К., 1999. – 110 с.

2000

Бібліотека  і  влада  :  зб.  ст.  до  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  / Укр. бібл. асоц., Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва ; редкол. : В. С. Пашкова (голова та ін.). – К., 2000. – 132 с.

Бібліотека і влада : зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. : 2-е вид.,випр. і доп. / Укр. бібл. асоц., Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва ; редкол. : В. С. Пашкова (голова та ін.). – К., 2000. – 125 с.

2001

Віртуальні  бібліотеки  :  матеріали  конф.  учасн.  навчання  Центру  з  пробл.  «Робота  в  автоматизованих  інформаційних бібліотечних системах, програмне забезпечення АІБС» / ДАКККіМ, УБА ; упоряд. : Я. О. Хіміч, І. О. Шевченко. – К., 2001. – 44 с.

Програми  розвитку  регіонів  і  бібліотечно-інформаційна політика: матеріали конф. учасників навчання Центру з проблеми «Комунікативне  та  інформаційне  забезпечення  програм  розвитку регіонів» / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр безперерв. інформ.-бібл. Освіти ;  наук.ред. В. К. Скнарь; Упоряд. І. О. Шевченко. – К., 2001. – 39 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України» ; вип. 8).

Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного  середовища  :  зб.  ст.  наук.-практ.  конф.  /  УБА, Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; редкол.: В. В. Загуменна [та ін.]. – К., 2001. – 106 с.

Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного  середовища:  наук.-практ.  та  звітно-виборча  конф. Укр. бібл. асоц., 22-23 берез. 2001 р. / УБА [та ін.] – К., 2001. – 8 с.

Реклама  бібліотеки,  комфортність:  матеріали.  конф.  учасн. навчань Центру з пробл. «Комфортність обслуговування як покажчик рівня роботи бібліотек» / ДАКККіМ, УБА; упоряд.: Я. О. Хіміч, І.  О.  Шевченко.  –  К.,  2001.  –  44  с.  –  (Серія  «Безперервна  освіта бібліотекарів України»; вип. 5).

Створення та використання електронних видань у бібліотеках : матеріали  конф.  учасн.  навчання  Центру  з  проблем  «Електронне видання ,- новий засіб розповсюдження людської думки» / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  наук.  ред.  В.  К.  Скнарь; Упоряд.  Н.  М.  Іванова.  –  К.,  2002.  –  74  с.  –  (Серія  «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 10).

Суспільство  та  бібліотечна  професія:  матеріали  конф. учасників  навчання  Центру  з  проблеми  «Інтелектуальна  свобода та  доступ  до  інформації  в  демократичному  суспільстві»  /  Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; наук.ред. В. С. Пашкова; упоряд.:  І. О. Шевченко, В. К. Скнарь. – К., 2001. – 39 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»;  вип. 7).

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали  / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. С. Пашкова, В. О. Кононенко. –  4–те вид., перероб. і доп. – К., 2001. – 78 с.

Фандрейзінг в бібліотеках світу та України : матеріали конф. учасників навчання Центру з проблеми «Пошук додаткових джерел фінансування  бібліотек»  /  Держ.  акад.  керів.  кадрів  культури  і мистецтв,  Укр.  бібл.  асоц.,  Навч.  центр  безперерв.  інформ.-бібл. освіти; наук. ред. В. К.Скнарь; упоряд.: Я. О. Хіміч, І. О. Шевченко. – К., 2001. – 31 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип.6).

Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти [УБА]: Буклет. – К.:Міленіум, 2001. – 16 с.

2002

Проектний розвиток бібліотек : програма післядиплом. освіти для  працівників  б-к  та  органів  інформації  /  Держ.  акад.  керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; уклад. В. К. Скнарь. – К., 2002. – 31с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 11).

Рекомендації  проекту  PULMAN  :  [УБА  –  учасник  проекту PULMAN-XT] : Пер. з англ. / наук. ред. пер. В. С. Пашкова. – К., 2002. – 274 с.

2003

Бібліотека  навчального  закладу  в  контексті  інформатизації суспільства  :  бібліогр.  покажч.  для  б-к  загальноосвіт.,  проф.-техн. навч. закл., вищих навч. закл. I-II р. а. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України, Укр. бібл. асоц.: Секція освіт. б-к; упоряд.  А. І. Рубан. – К., 2003. – 87 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; вип. 1).

Де  вчитися  професіоналізму  :  організація  навчання бібліотекарів: 2004 рік: навчальні матеріали / Держ. акад. керівних кадрів  культури  і  мистецтв,  Укр.  бібл.  асоц,  Центр  безперерв. інформ.-бібл. освіти; уклад.: В.К.Скнар, О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К., 2003. – 32 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 16).

Інтернет-центри в публічних бібліотеках : зб. ст. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; редкол.: В. Пашкова [та інш]. – К., 2003. – 100 с. 

Організація  діяльності  центрів  публічного  доступу  до INTERNET у бібліотеках : зб. матеріалів з досвіду роботи бібліотек України  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв, Укр.  бібл.  асоц.,  Центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  упоряд.  І. О. Шевченко. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 56 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 15). – Бібліогр.: с. 49.

Рекомендації проекту PULMAN / Пер. з англ. Я. Є. Сошинська, В. С. Пашкова; Укр. бібл. асоц., Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; наук. ред. пер. В. С. Пашкова. – 2 вид., перероб. і доп. – К.,2003. – 274 с.

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //lucl.lucl.kiev.ua/win/pulman_2.html

Складові  інформаційного  ландшафту  сучасної  України  : матеріали  спеціального  семінару  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; упоряд. І. О. Шевченко;  наук. ред.В. К. Скнарь. – К., 2003. – 32 с.– (Серія  «Безперервна освіта бібліотекарів України»;  вип. 13).

2004

Бібліотека і бібліотекарі в інформаційному суспільстві : наук.-практ.  та  звіт.-вибор.  конф.  УБА  24-25  листоп.  2004  р./  УБА,  НПБ України, Пуб. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва та ін. – К., 2004. – 7 с.

Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках : метод. поради / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  уклад.  Я.  О.  Хіміч.  –  К., 2004. – 34 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 14). – Бібліогр.: с. 32-33.

2005

Впровадження Інтернет-послуг у бібліотеках : функціональні зміни : навчальні матеріали / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; уклад.:  В.  К.  Скнарь,  О.  Шевченко.  –  К.,  2005.  –  26  с.  –  (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 17).

Навчання  персоналу  бібліотек  у  2005  році  :  навчальні матеріали  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв, Укр.  бібл.  асоц.,  Центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  уклад.:  В. К. Скнарь, О. Шевченко.  – К., 2005. – 39 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 20).

Стратегія  розвитку  бібліотек  :  матеріали  спеціального українсько-німецького  семінару  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів культури і мистецтв. Укр. бібл. асоц, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти;  уклад.:  В.  К.  Скнарь,  І.  О.Шевченко.  –  К.,  2005.  –  46  с.  – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 21).

Центри  публічного  доступу  до  Інтернету  в  бібліотеках  : документи  і  матеріали  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів  культури  і мистецтв,  Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, Укр. бібл. асоц.; редкол.: В. С. Пашкова(голов. ред.)[та інш]; уклад.: В.  К. Скнарь,  І. О. Шевченко. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 137 с.

2006

Календар  знаменних  і  пам'ятних  дат  у  галузі  освіти  і педагогічної науки на 2006 рік / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлінського, Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти. – К., 2006. –  Ч. 1-2. – (Серія  «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 22).

2008

Публічні  бібліотеки  як  місце  доступу  громадян  до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідження / Укр.  бібл.  асоц.;  автори-упоряд.:  В.  С.  Пашкова,  І.  О.  Шевченко,  Я. О. Хіміч ; редкол.: О.В. Васильєв [та ін.] – К. : [Міленіум], 2008. –  121 с.

Те саме [Електронний ресурс].

Нові видання УБА:

З питань отримання цих видань звертайтеся до Виконавчого офісу УБА.

Адреса: 04050, м. Київ, вул. Тургенівська, 83-85
Телефон: +38(044) 383-14-32
E-mail:info@ula.org.ua

jbkjbgMARC 21 формат для бібліографічних даних: методичні рекомендації (скорочений варіант) [Електронний ресурс] / авт.-уклад: Бруй Оксана, Малецька Олександра, Чорна Тетяна ; уклад. словника «Визначення сутностей RDA»: Баньковська Ірина ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», ВГО Українська бібліотечна асоціація. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,85 Мбайт). – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2021. – 506 с. – Назва з екрана.

Завантажити документ

1200x628 fbpage library

Участь бібліотек у реалізації політики національної пам’яті : науково-методичний порадник / авт.-уклад. Т. Ю. Гранчак ; ВГО Українська бібліотечна асоц., Укр. ін-т нац. пам’яті. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2021. – 62 с. – ISBN 978-617-95010-6-7.

Завантажити документ

dsgherh

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну» : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Я. О. Хіміч. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2021. – 152 с. – ISBN 978-617-95010-5-0.

Завантажити документ

image0024

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. 6-9 жовт. 2020 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; редкол. :О. М. Бруй (голов. ред.), Я. Є. Сошинська, Є. В. Кулик ; відп. за вип. С. І. Барабаш. – Київ : Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. – 52 с.ISBN 978-617-95010-3-6

Завантажити документ

Чотири простори бібліотеки: модель діяльності

12

Чотири простори бібліотеки: модель діяльності: практичний посібник / авториукладачі: О. Бояринова, О. Бруй, Л. Лугова, Я. Сошинська, І. Шевченко; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. — 104 с.  ISBN 978-617-95010-2-9

Завантажити документ

13

АБІС Koha та створення електронного каталогу в бібліотеках закладів вищої освіти: програма навчального модуля підвищення кваліфікації працівників бібліотек / розробники: Баньковська Ірина, Бруй Оксана, Малецька Олександра, Огура Ігор, Сербін Олег ; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : УБА, 2020. – 30 с. ISBN 978-617-95010-1-2

Завантажити документ

zbirnik2

Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; Нац.акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2020. – 106 с. ISBN 978-617-95010-0-5

Завантажити документ

Снимок2

Університетська бібліотека в системі наукових комунікацій: програма навчального модулю підвищення кваліфікації працівників бібліотек / розробники: Бруй Оксана, Кулик Євгенія, Назаровець Марина, Сошинська Ярослава; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : УБА, 2020. – 46 с. ISBN 978-966-97740-8-8

Завантажити документ

Снимок3

Процес якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень у бібліотеці університету: рекомендації для впровадження моделі / розробники: Бруй Оксана, Кулик Євгенія, Сербін Олег ; за заг. ред. Сошинської Ярослави ; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : УБА, 2020. – 25 с. ISBN 978-966-97740-9-5

Завантажити документ

Снимок

Міжнародні стандарти для створення електронних каталогів: програма навчального модулю підвищення кваліфікації працівників бібліотек / ВГО Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського ; розробники: Баньковська І. М., Бруй О. М., Малецька О. В. – Київ : УБА, 2019. – 25 с.

Завантажити документ

«Нова бібліотека – відповідальність кожного»

zb biblforum 2019

Х Львівський міжнародний бібліотечний форум «Нова бібліотека – відповідальність кожного» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2019. – 97 с ISBN 978-966-97740-6-4

Завантажити документ

zb 2019

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ;
редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2019. – 80 с. ISBN 978-966-97740-3-3

Завантажити документ

profil

Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова; за участі: О. Ляху, О. Мурашко; рецензент: О. Гужва; Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Національного університету «КиєвоМогилянська академія». – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с. ISBN 978-966-977740-5-7

Завантажити документ

02775467-6d55-41be-861d-ff7ebfdbd425-617x1024

Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні 2018

Завантажити документ

2019-02-06 0747

Методичні рекомендації ВГО Українська бібліотечна асоціація «Молодіжні простори в бібліотеках»
Затверджено Президією УБА 01 листопада 2018 р.

Завантажити документ

zb forum min

ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – творимо свободу» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. – 61 с.
ISBN 978-966-97740-2-6

Завантажити документ

zb forum min

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. :В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко,Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. – 88 с. - ISBN 978-966-97740-1-9

Завантажити документ

zb 2017

VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної»: збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2017. – 70 с. ISBN 978-966-97569-9-2

Завантажити документ

communityКартування громад в Україні: практичний посібник / автори- укладачі: Я. Мінкін, Ю. Антощук, G. Demel ; редколегія: Я. Сошин- ська, M. Krasowska-Igras; Українська бібліотечна асоціація; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. – Київ : УБА, 2017. – 111 с. – ISBN 978-966-97569-7-8.

Завантажити документ

Academ 1 12

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці: інформаційний огляд / автори-укладачі: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 41 с. – ISBN 978-966-97569-3-0

Завантажити документ

Academ 2 12

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 39 с. – ISBN 978-966- 97569-4-7

Завантажити документ

Academ 3 12

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – 36 с. – ISBN 978-966-97569-5-4

Завантажити документ

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

Academ 4 12

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

Завантажити документ

zbirnik forum 2016VІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Модерна бібліотек@ в мінливому світі» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 74 с. ISBN 978-966-97569-1-6

Завантажити документ

obkl strat

Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» / Укр. бібл. асоц. ; автори-упорядники : О. М. Бруй, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко. – Київ : УБА, 2015. – 57 с. ISBN 978-966-97270-4-6

Завантажити документ

Zbirnyk ULAConference 2015 prev

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2015. – 67 с.

Завантажити документ

titul

VI Львівський бібліотечний форум "Бібліотека - стратегія розвитку" : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2015. – 91 с.

Завантажити документ

zbirnukKonf2014

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека – територія єдності» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В.С.Пашкова,  В.В.Загуменна, І.О.Шевченко, Я.Є.Сошинська, О.В.Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2014. – 78 с.

Завантажити документ

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.