Бібліографічний посібник року (вручалась до 2017 р.)

Положення про почесну вiдзнаку ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя

“БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОСІБНИК РОКУ”

Затверджено Президією Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р.

 1. Це положення визначає умови і порядок присудження почесної  відзнаки  Української  бібліотечної  асоціації  (УБА) “Бібліографічний посібник року”
 2. Почесна  відзнака  “Бібліографічний  посібник  року” встановлюється  з  метою  поліпшення  інформаційно-бібліографічного  обслуговування  користувачів  інформації  в Україні, заохочення кваліфікованих бібліографів до створення національної  інформаційно-бібліографічної  бази  в  державі, ознайомлення бібліотечної спільноти з кращою бібліографічною продукцією, що виходить в Україні.
 3. Почесна  відзнака  “Бібліографічний  посібник  року” присуджується  щорічно  за  кращий  бібліографічний  посібник, що був виданий в Україні у відповідному році.
 4. На конкурс можуть подаватися бібліографічні посібники різних типів і видів. Почесна відзнака може бути присвоєна
 • за кращу серію покажчиків
 • за оригінальний посібник.
 1. Основними критеріями оцінки бібліографічної продукції з метою присудження почесної відзнаки “Бібліографічний посібник  року” є:
 • актуальність і оригінальність тематики (проблематики),
 • відповідність  методики  складання  посібника  (структури, принципів  відбору  матеріалу,  засобів  бібліографічної характеристики  документів,  складу  допоміжного  апарату тощо) цільовому та читацькому призначенню посібника
 • якість поліграфічного оформлення.
 1. Клопотання про нагородження почесною відзнакою можуть порушуватися первинними організаціями УБА окремих установ, в тому числі  не бібліотечних. Щорічно можна представляти до нагородження  один  бібліографічний  посібник  або  серію посібників. До клопотання про присвоєння почесної відзнаки “Бібліографічний посібник року” необхідно додати розгорнуту рецензію  та бібліографічний посібник, який представляється на розгляд.
 2. Регіональні  (галузеві)  відділення,  розглянувши  клопотання, свою рекомендацію про представлення до нагородження почесною  відзнакою  разом  з  іншими  документами  надсилають  до експертної  комісії,  призначеної  Президією  УБА.  Експертна комісія  розглядає надіслані покажчики і документи і передає їх разом із своїми рекомендаціями до Президії УБА, яка виносить рішення про нагородження.
 3. Складачам  бібліографічного  посібника,  який  удостоєний почесної  відзнаки  УБА  “Бібліографічний  посібник  року”,  на щорічній конференції УБА вручається посвідчення. Розгорнута рецензія  на  посібник  та  відомості  про  його  складачів публікуються  в  засобах  масової  інформації  та  спеціальному інформаційному листі УБА.
Переможці 2017 року
 • Благословенна та держава, що має відданих синів : історико-бібліогр. хроніка / уклад. Г. Буркацька; мал. Ю. Журавель; ред. : С. Чачко, В. Кучерява; Держ. б-ка України для юнацтва. — Київ : [б.в.], 2017. — 86 с.
Переможці 2016 року
 • Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. покажч. / департамент культури, релігій та національностей Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. В. Миськів ; вступ. ст. І. Дуда ; кер. проекту та наук. ред. В. Вітенко ; ред. Г. Жовтко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 496 с. — (Мистецька Тернопільщина)
Переможці 2015 року
 • Літопис дисертаційних робіт співробітників Національного університету харчових технологій 1934–2014 : у 2 т. / упоряд. : Н. П. Левченко, І. В. Костина, Ю. С. Беседа. – Київ : НУХТ, 2014.
Переможці 2013 року
 • Олесь Гончар: біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: О. М. Піхур [та ін.] ; наук. ред. В. О. Кононенко. - К. : Укр. письменник, 2013. - 759 с.
Переможці 2012 року
 • Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч: (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О.Сухомлинського. – К. : Пед. думка, 2011. – 124 с.
 • Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: (1886-2011) : каталог видань бібліотеки та публікацій про її діяльність / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка». – Х., 2011. – 485 с.
Переможці 2011 року
 • Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. А. С. Лупан ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка ; наук. консультант Л. І. Брюховецька ; наук. рец. Б. І. Мельничук ; ред.: М. М. Довгань, О. О. Гаврилюк ; відп. за вип. А. С. Іваницька. – Чернівці : ПП Глібка
Переможці 2010 року
 • Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки : біобібліогр. покажчик / Нац. наук. мед. б-ка України ; упоряд. : Л.Є.Корнілова, Т.А.Остапенко ; наук. консультант К.М.Амосова ; наук. ред. Р.І.Павленко. – К. , 2009. – 78 с.
Переможці 2009 року
 • Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 - 2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої освіти. - К. : Пед. думка, 2008. - 487 с.
Переможці 2008 року
 • Іван Огієнко: "Я все зробив, що міг зробити..." [Текст] : бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. Оленич, В. Чупрова. - Т. : Підручники і посібники, 2007. - 112 с. - (Родом з України ; вип.2).
Переможці 2005 року
 • Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях 1837 – 2004: Матеріали до бібліографії / НАН України. Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадского; Редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.; Укладачі: Д. Айдачич, Н
Переможці 2004 року
 • Медицина в Україні. Видатні лікарі: біобібліографічний словник / Державна наукова медична бібліотека . – К. , 2002-2005. – Вип. 1-2.
Переможці 2003 року
 • Два століття Сковородіяни: Бібліогр. довідник / Укладачі: Л.Л. Ушкалов, С. Вакуленко, А. Євтушенко; Харківське історико-філологічне товариство; Харків, Державний педагогічний університет. – Харків: Наукове видавництво “Акта”. - 2002. - 528 с.
Переможці 2002 року
 • Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: Бібліографічний покаж- чик / Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького; Укладачі: Л. М. Бур’ян, І.Е. Рікун. – Одеса, 2001. – 656 с.
Переможці 1998 року
 • Календар знаменних і пам’ятних дат (за 40 років): Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. (Національна парламентська бібліотека України)
Переможці 1996 року
 • П’ятдесят кращих романів світу: Популярний бібліогр. покажчик / Державна бібліотека України для юнацтва / Авт.-складач Т.П. Шульга. — К., 1995. — 56с.