II Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи», 19-21 червня 2017 р., м.Одеса

Від: Понеділок, 19.06.2017 -  09:00
До: Середа, 21.06.2017 - 17:00

Секція університетських бібліотек УБА запрошує всіх бажаючих взяти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи», яка відбудеться 19-21 червня 2017 р. у Науковій бібліотеці ОНУ (до 200-річчя Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова).

Організатор Конференції: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Місце проведення: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Французький б-р, 24/26).

Напрями роботи конференції:

- Сучасні стратегії розвитку університетських бібліотек.

- Наукометричні та бібліометричні дослідження в роботі наукової бібліотеки.

- Культура академічної доброчесності: роль бібліотек.

- Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ: комплектування, створення, збереження, використання та відображення в бібліотечних каталогах і базах даних.

- Книжкова спадщина бібліотек ВНЗ: вивчення та збереження.

- Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотек.

Програма конференції буде формуватися на підставі прийнятих заявок учасників.

Заявки на виступ надсилати за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24 або      

E-mаil: library@onu.edu.ua    

Реєстрація в Google формі

До уваги учасників!

19 червня – день заїзду.

20-21 червня – робочі дні Конференції.

Форми участі: доповідь (10 хвилин), повідомлення (5 хвилин), вільний слухач.

Для участі в Читаннях необхідно подати в Оргкомітет: заявку на участь, тексти повідомлень і доповідей (згідно з вимогами).

Вимоги до оформлення статей та доповідей

Технічні вимоги:

- загальний обсяг статті – до 20 сторінок;

- стандарти: формат А4; шрифт набору Times New Roman; назва, текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве – 30 мм , праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; сторінки без нумерації.

Обов’язкові складові статті

1. Індекс УДК

2. Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор; електронна адреса автора, ідентифікатор автора в ORCID та/або ResearcherID (кегль 11).

3. Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, кегль 12).

4. Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті (11 кегль) та російською чи української мовами після тексту статті. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів).

5. Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому варіанті. Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру статті та містить:

- предмет, тема, ціль роботи (Purpose);

- метод чи методологія проведення роботи (Methodology);

- результат роботи (Finding);

- галузь застосування результатів (Practical value);

- висновки (Results).

6. Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації мовою оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.

7. Текст статті.

8. Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тексту.

9. Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, містить список джерел, на які посилається автор.

Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:

- cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список використаної літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й бути оформлені у відповідності з державним стандартом України.

- транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із заголовком References. При оформленні посилань використовувати бібліографічний стиль Harvard

10. Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6].

11. Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід подавати в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

Тези і доповіді, які будуть оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.

Заявки на участь та доповіді надсилати до 15.05.17 р. координаторам конференції за адресою: Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова, вул. Преображенська, 24, Одеса, 65082, Україна

Тел.: +38(0482)34-80-11

Тел./Факс: +38 (0482) 34-77-89

e-mail: library@onu.edu.ua

Дорога та розміщення – за рахунок учасників конференції.

http: // www.lib.onu.edu.ua

Контакти оргкомітету:

Подрезова Марина Олексіївна – директор НБ ОНУ імені І.І. Мечникова (0482) 777-56-92; e-mail: library@onu.edu.ua

Пружина Валентина Павлівна – заст. директора НБ ОНУ імені І.І. Мечникова

(0482) 34-77-89

Суровцева Олена Володимирівна – заст. директора НБ ОНУ імені І.І. Мечникова (0482) 34-80-11; e-mail: library@onu.edu.ua

Сербін Олег Олегович – директор НБ КНУ імені Тараса Шевченка

Якуніна Наталья Вікторівна – зав. науково-методичним відділом НБ КНУ імені Тараса Шевченка (044) 239-32-79; e-mail:metod@mail.univ.kiev.ua

Назад