Видання УБА за 1995-2008 рр.

1995

Бабич,  В.  С.  Професійні  бібліотечні  об'єднання  :  з  історії створення та досвіду функціонування : аналіт. огляд /  Бабич В. С., Пашкова В. С., Сошинська Я. Є.; УБА, Київ. держ. ін-т культури, Нац. парламент. б-ка України. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 1995. – 22 с.

Бібліотека  у  демократичному  суспільстві  :  зб.  матеріалів Міжнар. наук. конф., 21-23 листопада 1995 р. м. Київ / Ф-т бібл.-інформ. систем Київ. держ. ін-ту культури, Укр. бібл. асоц.; редкол. : В. С. Бабич, [та ін.]– К., 1995. – 201 с.

1996

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали  / УБА; уклад. : В.С. Бабич, В.С. Пашкова. – К., 1996. – 30 с.

1997

Публічні  бібліотеки  :  сучасність  і  майбутнє  :  зб.  ст.  до  міжнародної  наук.-практ.  конференції  /  Укр.  бібл.  асоц.,  Центр.  міська б-ка  ім.  Лесі  Українки,  Ін-т  підвищення  кваліфікації  працівників  культури ; редкол.: В. С. Пашкова (голов.ред.) [та ін.] – К., 1997. – 191 с.

1998

Бібліотека.  Інформація.  Суспільство  :  зб.  наук.  пр.  за матеріалами Всеукр. наук.- практ. конф., 20-22 жовтня 1998 р./ Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України; редкол.: В. С. Бабич (голов. ред.) [та ін.]. – К., 1998. – 283 с.

Пашкова, В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках : зарубіжний досвід / В. С. Пашкова; Укр. бібл. асоц., Нац. парламент. б-ка України. – К., 1998. – 70 с.

Програма  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції «Бібліотека.  Інформація.  Суспільство»  та  звітно-виборної конференції Української бібліотечної асоціації, 20-22 жовтня 1998 р. / Укр. бібл. асоц.,  Нац. парлам. б-ка України. – К., 1998. – 20 с.

Публічні бібліотеки : сучасність і майбутнє : зб. ст. міжнар. наук.-практ. конф. «Публічні бібліотеки : сучасність і майбутнє» / Укр.  бібл.  асоц.,  Нац.  парлам.  б-ка  України,    Центр.  міська  б-ка ім. Лесі Українки, Центр. міська б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка / редкол.: В. С. Бабич [та ін.]   – К., 1998. – 174 с.

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали.  / УБА, НПБУ;  уклад.: В. С. Пашкова, В. С. Бабич. – 2-ге вид., доп. – К., 1998. – 77 с.

1999

Гете в дзеркалі України. Твори Гете та про його творчість в українських  бібліотеках  :  вибірковий  покажчик  /  Гете-Інститут  в Києві, УБА, Держ. академія кер. кадрів культури та мистецтв. – К., 1999. – 203 с.

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали  / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України; уклад.: В. С. Пашкова, В. С. Бабич. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К., 1999. – 110 с.

2000

Бібліотека  і  влада  :  зб.  ст.  до  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  / Укр. бібл. асоц., Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва ; редкол. : В. С. Пашкова (голова та ін.). – К., 2000. – 132 с.

Бібліотека і влада : зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. : 2-е вид.,випр. і доп. / Укр. бібл. асоц., Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва ; редкол. : В. С. Пашкова (голова та ін.). – К., 2000. – 125 с.

2001

Віртуальні  бібліотеки  :  матеріали  конф.  учасн.  навчання  Центру  з  пробл.  «Робота  в  автоматизованих  інформаційних бібліотечних системах, програмне забезпечення АІБС» / ДАКККіМ, УБА ; упоряд. : Я. О. Хіміч, І. О. Шевченко. – К., 2001. – 44 с.

Програми  розвитку  регіонів  і  бібліотечно-інформаційна політика: матеріали конф. учасників навчання Центру з проблеми «Комунікативне  та  інформаційне  забезпечення  програм  розвитку регіонів» / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр безперерв. інформ.-бібл. Освіти ;  наук.ред. В. К. Скнарь; Упоряд. І. О. Шевченко. – К., 2001. – 39 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України» ; вип. 8).

Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного  середовища  :  зб.  ст.  наук.-практ.  конф.  /  УБА, Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; редкол.: В. В. Загуменна [та ін.]. – К., 2001. – 106 с.

Професійний бібліотечний рух : назустріч змінам бібліотечно-інформаційного  середовища:  наук.-практ.  та  звітно-виборча  конф. Укр. бібл. асоц., 22-23 берез. 2001 р. / УБА [та ін.] – К., 2001. – 8 с.

Реклама  бібліотеки,  комфортність:  матеріали.  конф.  учасн. навчань Центру з пробл. «Комфортність обслуговування як покажчик рівня роботи бібліотек» / ДАКККіМ, УБА; упоряд.: Я. О. Хіміч, І.  О.  Шевченко.  –  К.,  2001.  –  44  с.  –  (Серія  «Безперервна  освіта бібліотекарів України»; вип. 5).

Створення та використання електронних видань у бібліотеках : матеріали  конф.  учасн.  навчання  Центру  з  проблем  «Електронне видання ,- новий засіб розповсюдження людської думки» / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  наук.  ред.  В.  К.  Скнарь; Упоряд.  Н.  М.  Іванова.  –  К.,  2002.  –  74  с.  –  (Серія  «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 10).

Суспільство  та  бібліотечна  професія:  матеріали  конф. учасників  навчання  Центру  з  проблеми  «Інтелектуальна  свобода та  доступ  до  інформації  в  демократичному  суспільстві»  /  Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; наук.ред. В. С. Пашкова; упоряд.:  І. О. Шевченко, В. К. Скнарь. – К., 2001. – 39 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»;  вип. 7).

Українська  бібліотечна  асоціація  :  документи  і  матеріали  / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. С. Пашкова, В. О. Кононенко. –  4–те вид., перероб. і доп. – К., 2001. – 78 с.

Фандрейзінг в бібліотеках світу та України : матеріали конф. учасників навчання Центру з проблеми «Пошук додаткових джерел фінансування  бібліотек»  /  Держ.  акад.  керів.  кадрів  культури  і мистецтв,  Укр.  бібл.  асоц.,  Навч.  центр  безперерв.  інформ.-бібл. освіти; наук. ред. В. К.Скнарь; упоряд.: Я. О. Хіміч, І. О. Шевченко. – К., 2001. – 31 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип.6).

Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти [УБА]: Буклет. – К.:Міленіум, 2001. – 16 с.

2002

Проектний розвиток бібліотек : програма післядиплом. освіти для  працівників  б-к  та  органів  інформації  /  Держ.  акад.  керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Навч. центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; уклад. В. К. Скнарь. – К., 2002. – 31с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 11).

Рекомендації  проекту  PULMAN  :  [УБА  –  учасник  проекту PULMAN-XT] : Пер. з англ. / наук. ред. пер. В. С. Пашкова. – К., 2002. – 274 с.

2003

Бібліотека  навчального  закладу  в  контексті  інформатизації суспільства  :  бібліогр.  покажч.  для  б-к  загальноосвіт.,  проф.-техн. навч. закл., вищих навч. закл. I-II р. а. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України, Укр. бібл. асоц.: Секція освіт. б-к; упоряд.  А. І. Рубан. – К., 2003. – 87 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; вип. 1).

Де  вчитися  професіоналізму  :  організація  навчання бібліотекарів: 2004 рік: навчальні матеріали / Держ. акад. керівних кадрів  культури  і  мистецтв,  Укр.  бібл.  асоц,  Центр  безперерв. інформ.-бібл. освіти; уклад.: В.К.Скнар, О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К., 2003. – 32 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 16).

Інтернет-центри в публічних бібліотеках : зб. ст. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; редкол.: В. Пашкова [та інш]. – К., 2003. – 100 с. 

Організація  діяльності  центрів  публічного  доступу  до INTERNET у бібліотеках : зб. матеріалів з досвіду роботи бібліотек України  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв, Укр.  бібл.  асоц.,  Центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  упоряд.  І. О. Шевченко. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 56 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 15). – Бібліогр.: с. 49.

Рекомендації проекту PULMAN / Пер. з англ. Я. Є. Сошинська, В. С. Пашкова; Укр. бібл. асоц., Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; наук. ред. пер. В. С. Пашкова. – 2 вид., перероб. і доп. – К.,2003. – 274 с.

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //lucl.lucl.kiev.ua/win/pulman_2.html

Складові  інформаційного  ландшафту  сучасної  України  : матеріали  спеціального  семінару  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; упоряд. І. О. Шевченко;  наук. ред.В. К. Скнарь. – К., 2003. – 32 с.– (Серія  «Безперервна освіта бібліотекарів України»;  вип. 13).

2004

Бібліотека і бібліотекарі в інформаційному суспільстві : наук.-практ.  та  звіт.-вибор.  конф.  УБА  24-25  листоп.  2004  р./  УБА,  НПБ України, Пуб. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва та ін. – К., 2004. – 7 с.

Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках : метод. поради / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц., Центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  уклад.  Я.  О.  Хіміч.  –  К., 2004. – 34 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 14). – Бібліогр.: с. 32-33.

2005

Впровадження Інтернет-послуг у бібліотеках : функціональні зміни : навчальні матеріали / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Укр. бібл. асоц, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти; уклад.:  В.  К.  Скнарь,  О.  Шевченко.  –  К.,  2005.  –  26  с.  –  (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 17).

Навчання  персоналу  бібліотек  у  2005  році  :  навчальні матеріали  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв, Укр.  бібл.  асоц.,  Центр  безперерв.  інформ.-бібл.  освіти;  уклад.:  В. К. Скнарь, О. Шевченко.  – К., 2005. – 39 с. – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 20).

Стратегія  розвитку  бібліотек  :  матеріали  спеціального українсько-німецького  семінару  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів культури і мистецтв. Укр. бібл. асоц, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти;  уклад.:  В.  К.  Скнарь,  І.  О.Шевченко.  –  К.,  2005.  –  46  с.  – (Серія «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 21).

Центри  публічного  доступу  до  Інтернету  в  бібліотеках  : документи  і  матеріали  /  Держ.  акад.  керівних  кадрів  культури  і мистецтв,  Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, Укр. бібл. асоц.; редкол.: В. С. Пашкова(голов. ред.)[та інш]; уклад.: В.  К. Скнарь,  І. О. Шевченко. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 137 с.

2006

Календар  знаменних  і  пам'ятних  дат  у  галузі  освіти  і педагогічної науки на 2006 рік / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлінського, Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти. – К., 2006. –  Ч. 1-2. – (Серія  «Безперервна освіта бібліотекарів України»; вип. 22).

2008

Публічні  бібліотеки  як  місце  доступу  громадян  до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідження / Укр.  бібл.  асоц.;  автори-упоряд.:  В.  С.  Пашкова,  І.  О.  Шевченко,  Я. О. Хіміч ; редкол.: О.В. Васильєв [та ін.] – К. : [Міленіум], 2008. –  121 с.

Те саме [Електронний ресурс].