Звернення Української бібліотечної асоціації до Президента, Правління та Членів IFLA від 28 лютого 2022 р.

Друзі та колеги,

Триває 5 день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, повітряне бомбардування багатьох міст та сіл всієї України, російські танки на підступах до Києва, Харкова, російські диверсійні групи діють на нашій землі. Загарбники стріляють не лише по військовій інфраструктурі, а й по школах, музеях, бібліотеках, лікарнях, житлових будинках. У Чернігові зруйновано міську бібліотеку для дітей. Гинуть наші мужні захисники, цивільні, у тому числі діти. Станом на 27 лютого загинули 352 українці, з них 14 дітей, поранено ‒ 1684, з них 116 дітей. Тисячі людей вимушено залишили свою країну.

У цей складний час українські бібліотекарі разом з усім народом. Там, де це можливо, бібліотеки продовжують надавати свої послуги користувачам, у тому числі дистанційно. Бібліотеки працюють у кіберпросторі проти дезінформації. У бібліотеках проходять навчання з домедичної допомоги. У бібліотеках облаштовують хостели, пункти допомоги для переміщених осіб, які вимушені полишити свої домівки.

Україну підтримує весь цивілізований світ. Ми отримали багато листів підтримки від бібліотечних асоціацій (у тому числі членів IFLA) та бібліотекарів з різних країн. Нам допомагають інформаційно, поширюючи правдиву інформацію про загарбницьку війну Росії проти України. Нам пропонують допомогу у розміщенні українських біженців.

Ми вдячні кожному, хто з нами у цей складний для нашої держави і нашого народу час!

Професія бібліотекаря зобов'язує кожного, хто її обрав, бути медіаграмотним. Бібліотекарі, як ніхто інший, повинні протистояти дезінформації. Однак, ми з прикрістю констатуємо, що російські бібліотекарі та Російська бібліотечна асоціація жодним чином не реагують на ситуацію.

Щоб зупинити цю криваву війну, проти Росії застосовуються економічні та інші санкції. Ми вважаємо, що санкції в культурній сфері є не менш важливими і пришвидшать крах путінського режиму в Російській Федерації. Тому звертаємось до Президента і Правління IFLA підтримати українських бібліотекарів і виключити Російську бібліотечну асоціацію та усі установи країни-агресора Росії з Членів IFLA, а їхніх представників ‒ із усіх керівних органів IFLA.

Ми звертаємось до Членів IFLA підтримати наше звернення та спрямувати свої звернення до Президента і Правління IFLA.

Сьогодні Україна воює не лише за свою незалежність та майбутнє своїх дітей. Ми воюємо за майбутнє всього світу! Українці помирають за європейські цінності! Підтримуючи Україну, ви підтримуєте демократичне майбутнє всіх країн!

Слава Україні!

Оксана Бруй, Президентка

Лариса Лугова, Віцепрезидентка

Світлана Моісєєва, Віцепрезидента

Ярослава Сошинська, Виконавча директорка

ВГО Українська бібліотечна асоціація

Офіційний документ можна переглянути тут.

28 February, 2022

 The Appeal of the Ukrainian Library Association

to IFLA President and Governing Board and IFLA Members

Dear friends and colleagues,

The fifth day of the full-scale Russia’s invasion to Ukraine is ongoing, air bombing of a large number of cities and villages of whole Ukraine, Russian tanks are on approaches to Kyiv, Kharkiv, Russian subversive groups are on our land. The occupiers are firing not only on the military infrastructure, but also on schools, museums, libraries, hospitals, civilian residences. In Chernihiv the municipal library for children has been destroyed. Our brave defenders, civil people including children are dying.

As at February 27, 352 Ukrainians are dead, among them 14 children, 1684 – wounded, among them 116 children. Thousands of people were forced to leave the country.

In these challenging times Ukrainian librarians are together with all the people. There where it is possible, libraries continue to provide their services to users, including online services. Libraries are working in cyberspace against disinformation. Libraries are holding classes in emergency medical assistance. Hostels, care units for displaced persons are accommodated in libraries.

Ukraine is supported by the whole civilized world. We have received a lot of letters of support from library associations (including IFLA members) and librarians from different countries. We are receiving media help in spreading true information about Russia’s war of aggression against Ukraine. We are being offered help in accommodating Ukrainian refugees.

We are grateful to everyone who is with us in these difficult times for our country and our people.

The profession of a librarian obliges everyone who has chosen it to be media literate. Librarians as no one else must stand against disinformation. However, we regret that Russian librarians and Russian Library Association do not react to the situation.

To stop this bloody war economic and other sanctions are being imposed on Russia. We are convinced that sanctions in the cultural sphere are no less important and will accelerate the fall of putin regime in the Russian Federation. We therefore appeal to IFLA President and Governing Board to support Ukrainian librarians and exclude the Russian Library Association and all institutions of the aggressor country Russia from IFLA members, and their representatives from all IFLA governing bodies.

We appeal to IFLA members to support our appeal and address their appeals to IFLA President and Governing Board.

Today Ukraine is fighting not only for its own independence and the future of its children. We are fighting for the future of the whole world! Ukrainians are dying for European values! Supporting Ukraine, you are supporting the democratic future of all the countries!

Glory to Ukraine!

Oksana Brui, ULA President

Larysa Lyhova, ULA Vice-President

Svitlana Moiseeva, ULA Vice-President

Yaroslava Soshynska, ULA Executive Director