Видання від Гете-Інституту в Україні

Гете-Інститут в Україні у співпраці з Українською бібліотечною асоціацією пропонує членам УБА можливість поповнення своїх бібліотечних фондів наступними виданнями, які Гете-Інститут передає на безоплатній основі:

Гуманітарні науки

 1. Байме Клаус  фон. Політичні теорії сучасності / Пер. з нім.: М.Култаєвої, М.Бойченка. – К.: Силос, 2008. – 396 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 978-966-8009-79-2.

У книзі розглядаються основні політичні теорії сучасності, розкривається методологічний потенціал різних підходів, показуються можливості їхнього застосування у політичних дослідженнях. Особливу увагу автор приділяє основним поняттям політичної науки, її моделям, а також політичній культурі у цілому. Книга допомагає орієнтуватися у теоретичному і методологічному плюралізмі, притаманному сучасній політології.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами політології і політичної філософії.

 1. Габермас Юрген. Постметафізичне мислення / Пер. з нім. В. Купліна. К.: Дух і Літера, 2011. - 280 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека). ISBN 978-966-378-174-7.

Книга всесвітньо відомого німецького філософа Юргена Габермаса присвя­чена аналізу особливостей і проблем сучасного мислення. У центрі уваги знаходиться евристичний потенціал класичних форм раціональності і ті новації (зокрема, прагма­тичний поворот), які характеризують філософський дискурс сучасності. Актуальність книги полягає в тому, що вона пропонує продуктивний сценарій подолання тієї непев­ності й навіть кризи інтелектуальної культури, яка пов'язана з викликом постмодер­ну та деструкцією класичних теоретичних парадигм. Стверджуючи власну позицію як постметафізичну, автор полемізує, з одного боку, з новітніми спробами повернення до метафізики філософії свідомості, а з іншого - з контекстуалістськими варіантами кри­тики розуму.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться етикою, соціальною філософією та філософською антропологією.

 1. Гусерль Едмунд. Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки / Пер. з  нім. В. Кебуладзе. – К.: ППС-2002, 2009. – 356 с. – ISBN 978-966-970-13-0-5.

У творі «Досвід і судження» Едмунд Гусерль пропонує феноменологічне розуміння генеалогії логіки як походження форм судження з допредикативного досвіду. Він впроваджує поняття внутрішнього і зовнішнього горизонту досвіду, а також запропоновує специфічне феноменологічне розв’язання проблеми утворення загальних понять за допомогою концепції вільної варіації у фантазії.

Розраховано на викладачів філософії, студентів філософських і гуманітарних факультетів, а також на широке коло інтелектуалів, що цікавляться сучасною онтологією, епістемологією і логікою.

 1. Еліас Норберт. Про німців / Пер. з нім. О. Кисюка. – К.: ВП «Юніверс», 2010. – ISBN  978-966-8118-13-9.

Норберт Еліас (1897-1990) - лауреат премії ім. Т. В. Адорно (1977). У своєму дослідженні «Про німців» автор з'ясовує специфіку німецької традиції, яка уможливила вибух варварства в нації Ґьоте, Канта і Шіллера. Увага дослідника зосереджена головним чином на вільгельмівському суспільстві, періоді Веймарської республіки, на процесах державотворення у Німеччині і формуванні соціальної налаштованості індивіда.

 1. Зайбт Фердинанд. Блиск і вбогість Середньовіччя. Історія з по­чатком і кінцем / Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Конкевич; наук. ред. Р. Паранько. —  Лв.: Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2009. 512 с. ISBN 978-966-8197-72-7.

У своїй науково-есеїстичній праці видатний німецький медієвіст Фердинанд Зайбт (1927-2003) осмислює та цілісно зображує тисячоліт­ній відрізок історії Європи від занепаду античного Риму до народження модерності, традиційно званий Середньовіччям. За основу викладу ав­тор бере політичну історію як найпомітніший вияв суспільних стосун­ків; а вже опираючись на неї, відкриває перед читачем найрізноманітні­ші грані культури західнохристиянського Середньовіччя: від організації виробництва, торгівлі, транспорту до характерних рис тогочасного пись­менства, малярства, архітектури.

Книга може служити й широкому колові читачів - як захопливе впровадження до надзвичайно цікавої історичної доби, і професійним історикам - як приклад широкої фахової рефлексії в есеїстичному ключі.

 1. Зонтгаймер Курт. Як нацизм прийшов до влади / Пер. з нім.: Н. Проскура, О. Межевікіна, Ю. Півторак.  – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-378-100-6.

Ця книжка про німецький досвід історії від кінця Першої світової війни до приходу до влади нацистів. Зацікавлення людства тими подіями пояснювати навряд чи треба – нацистська ідеологія, а за тим практика втілення ідей націонал-фашизму коштували людству десятків і десятків мільйонів людей, вбитих, знищених, загиблих від голоду та хвороб. Крок за кроком автор описує і осмислює трагічний німецький досвід – шлях від Веймарської республіки до гітлерівського рейху. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Європи, історією XX століття.

 1. Історична освіта: європейський та український досвід. Викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи / Пер. з нім. – К.: К.І.С., 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-2141-14-6.

Ядро збірки складають результати проекту дослідження викладання національної історії у школах Центральної і Східної Європи, проведеного Міжнародним інститутом дослідження підручників імені Георга Еккерта в Брауншвейзі (Німеччина) і спрямованого на критичний аналіз шкільних підручників історії різних країн та на з’ясування і узгодження спірних і по-різному трактованих питань історії двосторонніх відносин між сусідніми народами. Українське видання доповнюють статті вітчизняних науковців, що дозволяє представити критичне бачення стану українських шкільних підручників історії на тлі зрушень і здобутків, які відбулися в історичній дидактиці інших європейських країн і наших найближчих сусідів.

 1. Кракауер Зігфрід. Від Калігарі до Гітлера – психологічна історія німецького кіна / Пер. з нім. І. Андрущенка. – К.: Грані-Т, 2009. – 384 с. –  (De profudis) . – ISBN 978-966-465-260-2.

Одне з найвідоміших досліджень німецького кіна - від етапу становлення, експресіоністичних експериментів аж до мюзиклів, - що вплинуло на розвиток науки про кіно XX століття. Важливість цієї книжки - у запропонованій методології аналізу впливу кіна на соціум і націю загалом. Автор дослідив це на прикладі формування кінематографом гітлерівського автоматизму в душах німців як соціальної основи для встановлення фашистської ідеології.

Донині цей текст залишається класичним за підходом до феномену кіна як згустку елементу колективного несвідомого, що відображає процеси масової культури чи не чіткіше за різноманітні соціологічні «заміри». Кракауер першим порівняв історичний процес із кінотенденціями, й ці аналогії частково можна використовувати й нині, порівнюючи історичні закономірності з сучасними Медіа- та Інтернет-тенденціями. Окрім того, легкий, образний і водночас емоційний стиль автора не лише захоплює, але й дає змогу простежити, що таке його, Кракауера, політична ангажованість, зокрема й у ставленні до цензури. Величезна кількість проаналізованих і описаних фільмів, імен та творчих методів акторів та режисерів зробила цю книжку також майже довідковою.

Українською перекладено і видається вперше.

 1. Кюблер Ханс-Дітер. Міфи про суспільство знань.: Пер. з нім. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. - 264 с. ISBN 978-966-489-074-5.

Зміни, які відбуваються сьогодні у суспільстві, що скасовує сучасне індустрі­альне суспільство передусім шляхом стрімкого розвитку інформаційних техноло­гій, надмірної експансії засобів масової інформації та так званої інформатизації усіх сфер життя, визначається ключовими термінали „інформаційне суспільство" та/або "суспільство знань".

Інформація є рушійною силою цієї нової форми суспільства, яка для деяких вже до­сягнута, а для інших ще триває копітка праця над її визначенням. Ця книга містить численні дискурси та систематизації різного характеру, які пропонуються у всьому світі, зокрема у суспільстві Федеративної Республіки Німеччини. У книзі здійсню­ється перевірка наявних емпіричних параметрів, наводяться аналітичні тлумачен­ня, реконструкція соціологічних традицій мислення, що існують у соціології зна­ння, окреслюється власна типологія знання та критично показані як емпіричні, так і аналітичні недоліки. Доктор Ханс-Дітер Кюблер - професор соціальних та культурних наук, а та­кож наук, присвячених засобам масової інформації, Інституту прикладних наук у м. Гамбург.

 1. Ланґевіше Дітер. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі: Пер. з нім. - К.: К.І.С., 2008. - 240 с. ISBN 978-966-2141-02-3 (укр.).

Книжка розповідає про формування модерної німецької нації, про її куль­турне та політичне постання та супровідні конфлікти та війни. Як стверджується нація як нова політична та культурна сила? Хто належить до нації, а хто - ні? Хто її речники? Чи є альтернативні ідеали? Ці питання досліджує Дітер Ланґевіше у своїх фундаментальних студіях з історії націоналізму.

Згадані теми особливо цікаві українським читачам, адже, на думку багатьох, формування модерної української нації ще триває.

 1. Ренч Томас. Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична філософія / Пер. з нім. В. Приходька. – К.: Дух і літера, 2010. - 348 с. ISBN 978-966-378-147-1.

«Конституція моральності» Т. Ренча - це сформульована автором у ключовому на його думку питанні філософії «Як загалом можливий людській світ?» оригінальна спроба антропологічного прочитання етики на засадах теоретичної синтези ранньої філософії мови Л. Вітґенштайна та ідей «екзистенціальної аналітики» М. Гайдеґера. Відкривши для себе інтерезистенціальну побудову людського світу, ми маємо з очевидністю переконатися у її фундаментальній моральній природі. Ця праця буде в нагоді для тих, хто займається філософськими проблемами етики, філософської антропології, та може бути використана для викладання відповідних філософських дисциплін.

 1. Рьод Вольфґанґ. Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття / Пер. з нім.: М. Култаєвої, В. Кебуладзе, В. Терлецького. – К.: Дух і Літера, 2010. - 368 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 978-966-378-137-2.

У книзі відомого історика філософії Вольфґанґа Рьода представлена ши­рока панорама історичного поступу світової філософії протягом ХІХ-ХХ століть (від завершення класичної німецької філософії до наших днів). Даний том, як і перед ним опублікований «Шлях філософії: з XVII по XIX століття» (К., 2009), є авторським уза­гальненням підготовленої проф. Рьодом фундаментальної 14-томної історії філософ­ської думки. Текст вдало поєднує концептуальність і глибину з ясністю, лаконізмом та стилістичною вправністю викладу. Окрім ґрунтовного висвітлення всіх значних фі­лософських явищ та подій від середини XIX століття, дане видання містить окремий нарис розвитку філософії останніх десятиліть, написаний В. Рьодом для української публікації і відсутній навіть в останньому німецькому виданні 2009 року.

За спектром своєї тематики книга цікава не лише для філософів, політологів, істориків, правників, а й стане в нагоді всім, хто байдужий до перипетій науки, суспільства і культури ХІХ- ХХ ст.

 1. Рюзен Йорн. Нові шляхи історичного мислення / Пер. з нім. В. Кам'янець. – Лв.: Літопис, 2010. - 358 с. – ISBN 978-966-7007-88-1.

У своїй праці, написаній для українського читача, німецький науковець комплексно розглядає історію як науку та як один із вагомих елементів життя суспільства. Автор системно обмірює царину історичного мислення, історичної культури, історичної свідомості й намагається відповісти на запитання, як люди, тлумачачи своє минуле, поводяться з ним, щоб зрозуміти самих себе і своє сучасне та спланувати майбутнє.

"Нові шляхи історичного мислення" - це не лише усвідомлення логіки, структури і функції культурних процедур цього мислення, а й спонукання до нових підходів у тлумаченні минулого.

Для істориків, науковців інших гуманітарних напрямів, для всіх, кому не байдуже, як наша історія присутня в нашому сучасному і які дороговкази на майбутнє ми вибудовуємо з минулого.

 1. Фромм Еріх. «Мати чи бути?» / Пер. з нім.: О.Ю. Михайлова, А.Ю. Буряк.- К.: Укр. письменник, 2010. – ISBN 978-966-579-262-8.

«Мати чи бути?» — це перший український переклад підсум­кової праці видатного німецько-американського психолога і соціо­лога, одного з лідерів неофрейдизму та радикально-гуманістичного психоаналізу Еріха Фромма (23. 03. 1900, Франкфурт-на-Майні, Німеччина — 18. 03. 1980, Муральто, Швейцарія).

Книга містить соціопсихологічний аналіз двох способів існування сучасної людини в межах принципів «володіння та буття»: егоїстичний та альтруїстичний, пасивний та активний, солідарний та антагоніс­тичний, а також пошук виходу з кризи «суспільства тотальної відчу­женості» шляхом самовдосконалення і за допомогою методики «соці­альної терапії».

 1. Штрайнц Р. Європейське право / Пер. з нім. К. Котюк; наук. ред. укр. вид. М. Микієвич. Лв.: Астролябія, 2009. — 480 + XL с. – ISBN 978-966-8657-29-0.

Книга професора Мюнхенського університету Рудольфа Штрайнца належить до числа найкращих університетських підручників із європейського права і витримала вже 8 перевидань. Вона присвячена вивченню права Європейського Союзу і, зокрема, права Європейських Спільнот як найважливішої основи Союзу. Підручник розроблено на основі законодавства, яке набрало чинності після Амстердамського договору, а також договору в Ніцці. Крім того, нове видання бере до уваги зміни, пов'язані із розширенням ЄЄ. Конкретні ж юридичні випадки, на прикладах яких розкриваються окремі теми, та ретельно опрацьована бібліографія до кожної з тем робить це видання не лише підручником для студентів у звичному розумінні, а й своєрідним довідником як для українських аспірантів та докторантів, так і для дослідників та юристів-практиків. Ця книга вводить читача в живий процес формування ЄС та його правової основи.

 1. Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа / Пер з нім. А.Орган. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-518-462-1.

У книзі Герда Штромайєра «Політика і мас-медіа» детально розглянуто види ЗМІ та їх значення для політичної комунікації; описано найважливіші політичні функції мас-медіа, завдяки яким вони впливають на владу, та поясненню їх на прикладі демократичних суспільств; висвітлено відносини між політикою і мас-медіа на різних рівнях; вказано характерні особливості інформаційних  та аналітичних журналістських жанрів, те, чим один відрізняється від іншого; розглянуто основні викиди впливу мас-медіа на аудиторію (вплив на виборчу поведінку, політичні настанови, прийняття виборчих рішень), а також етапи розвитку системи ЗМІ у ФРН, правові норми ФРН у сфері мас-медіа. Крім того, у виданні читач знайде практичний розділ, у якому висвітлено основні прийоми роботи журналіста і прес-секретаря.

Книга розрахована на студентів та викладачів відділень журналістики, а також на журналістів-практиків відділу політики.

 1. Шульце Гаґен. Історія Німеччини / Пер. з нім. О. Насика. — К. : Наука, 2010. - 280 с.  – ISBN 978-966-96972-6-4.

«Історія Німеччини» Гаґена Шульце відзначається стислістю і водночас науковою бездоганністю. Книжка охоплює період від перших набігів північних германських племен на територію Римської імперії до падіння Берлінського муру 1989 р. і створення єдиної національної німецької держави. Поставленої автором мети — написати книжку з історії Німеччини для читачів, майже або зовсім не знайомих з темою, — було блискуче досягнуто завдяки вдалому поєднанню історичної детальності, аналітичної глибини та залученню контексту світової історії. Саме тому книжка Гаґена Шульце вважається взірцевим посібником з історії Німеччини для початківців на батьківщині автора та чудовим джерелом знань з німецької історії для іноземців. Книжку вже перекладено понад  двома десятками мов світу.

Художня література

 1. Брехт Бертольт.  Три епічні драми / Укл. О. С. Чирков; за наук. ред. докт. філол. наук, проф. О. С. Чиркова. — Житомир: Полісся, 2010. — 296 с. – ISBN 978-966-655-545-1.

У виданні друкуються три епічні драми Брехта, які мають неабияку сцені­чну, літературознавчу і театрознавчу історію. Всі три брехтівські п'єси відігра­ли значну роль у становленні і розвитку теорії та практики епічного театру Бертольта Брехта, а також театру XX століття в цілому.

 1. Дьоблін Альфред. Убивство кульбаби та інші оповідання / Пер. з нім. К. Міщенко. К.: Наш час, 2011. — 152 с. (Європейська проза). ISBN 978-966-8174-96-4.

Це видання — перший в Україні переклад ранньої корот­кої прози Альфреда Дьобліна (1878-1957), одного з найвизнач­ніших представників літератури модерну, світового класика й справжнього революціонера літературного слова. Майже сто років тому в Німеччині побачила світ збірка «Убивство кульбаби». Дванадцять оповідань цієї книжки стали одними з центральних творів експресіоністської прози. Подібно до Франца Кафки чи Ґотфріда Бенна, Альфред Дьоблін жив між двох професій — і в його текстах бачимо поєднання психоло­гізму та поетичності. Усі дванадцять текстів є по суті цілісною картиною, зображенням внутрішнього руху пересічного бюр­гера до власного «душевного потойбіччя». Альфред Дьоблін змальовує внутрішню катастрофу своїх персонажів, яка руй­нує старанно вибудуване людське буття.

 1. Генацино Вільгельм. Парасолька на цей день: Роман / Пер. з нім. О. Сидор. – Лв.: Кальварія, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-272-5.

Головний герой роману отримує гроші за те, що носить черевики відомих фірм, а потім пише звіти про свої відчуття. Йому доводиться багато ходити… А коли багато ходиш і голова твоя не переобтяжена нічим, мимоволі починаєш уважно дивитись навсебіч і часто помічаєш у повсякденних речах неочевидне.

Шанувальники Харукі Муракамі, Ерленда Лу та Мішеля Уельбека отримають справжнє задоволення від цього роману.

 1. Германн Ю. Нічого, крім привидів: Оповідання / Пер. з нім. Н. В. Сняданко; Худож.-оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. Х.: Фоліо, 2007. — 285 с. (Література).ISBN 978-966-03-3787-9.

Дебют молодої письменниці та журналістки Юдіт Германн став чи не найпомітнішою подією у німецькій літературі кінця 90-х років XX століття. Стиль її оповідань простий і тому зрозумілий кожному. Вона не намагається епатувати, як це роблять інші авангардні автори, чи нав'язувати читачеві свої думки. І звідси — найпрестижніша в німецькій літературі премія Клейста (лауреатами якої свого часу були Бертольд Брехт та Анна Зегерс), тиражі у сотні тисяч примірників, пе­реклади більш ніж двадцятьма іноземними мовами.

«Нічого, крім привидів» («Nichts als Gespenster») — друга книжка оповідань Юдіт Германн. І знов критики визнали, що Юдіт Германн — це дійсно подія не тільки у німецькій, а й загалом у європейській літе­ратурі. Чи є межа між справжнім коханням і звичайною еротичною цікавістю, між реальною людиною і створеним почуттями образом? А можливо, немає зовсім нічого. Нічого, крім привидів...

 1. Зіммель Георг. Філософія грошей. К.: Промінь, 2010.  504 с. – ISBN 9778-966-8512-34-6.

У серії «Філософські теорії» до уваги українського читача пропонується знаменита праця видатного німецького філософа, соціолога і дослідника культури Георга Зіммеля «Філософія грошей» (1990).

 1. Иностранная  литература : ежемесячный литературно-художественный журнал.- 2009.- №10.
 2. Кафка Франц. Зниклий безвісти (Америка) / Пер. з нім. Ю. Прохасько. – К.: Критика, 2009. – ISBN 978-966-8978-34-0.

«Зниклий безвісти» - перший роман Франца Кафки, що його незавершений рукопис Макс Брод знайшов після Кафчиної смерті 1924 року і видав під заголовком «Америка». Саме з цього тексту, вочевидь, виростає автор таких славетних творів світової класики, як «Замок», «Процес», «Перетворення». Цей прикметно модерністський «роман виховання» - оповідь про юнака-емігранта, своєрідна історія змужніння, сподівано для Кафки радше сувора й не вельми милосердна, ніж погідна й привітна, повна непередбачуваних поворотів долі, а однак розказана спокійно й легко, подекуди навіть грайливо, без фаталізму й абсурдності, властивих пізнішим авторовим творам. «Зниклий безвісти» - останній за почерговістю серед великих новел і романів Франца Кафки, що виходять в українському перекладі.

 1. Минуя границы.  Писатели из Восточной и Западной Германии вспоминают: Пер. с нем. - М.: Текст, 2009.286 [2] с. ISBN 978-5-7516-0850-7.

В 2009 году Германия празднует юбилей объеди­нения. Двадцать лет назад произошло невероятное для многих людей событие: пала Берлинская стена, вещес­твенная граница между Западным и Восточным миром. Событие, которое изменило миллионы судеб и предо­пределило историю развития не только Германии, но и всей, объединившейся впоследствии Европы.

В юбилейной антологии представлены произве­дения двадцати трех писателей, у каждого из которых свой взгляд на ставший общенациональным праздник объединения и на проблему объединения, ощутимую до сих пор.

 1. Музіль Роберт. Людина без властивостей: роман / Пер. з нім. О. Логвиненко. К.: Вид-во Жупанського, 2010. – Т. II: Розділи 81—123. — 367 с. ISBN 978-966-2355-07-9.

У літературі ім'я австрійця Роберта Музіля (1880-1942) стоїть в одному ряду з іменами француза Марселя Пруста, ірландця Джеймса Джойса, американця Вільяма Фолкнера й інших таких вершин світової класики й новаторів прози. Роман «Людина без властивостей», який автор писав усе своє життя і який тепер перекладено понад тридцятьма мовами світу, дає широку панора­му життя Австрії й усієї Європи напередодні першої світової війни, малює картину — нерідко гротесково-сатиричну — суспіль­них розчарувань і моральних пошуків у тогочасних реаліях.

 1. Рільке P. M. Нотатки Мальте Лявридса Бриґґе: роман. - К.: Грані-Т, 2010. — 296 с.           ISBN 978-966-465-297-8.

Літературне століття, яке минає від часу публікації роману «Но­татки Мальте Лявридса Бриґґе» (1910), було багатим на новаторство й експеримент. Утім, саме романові Райнера Марії Рільке судилося стати ідейним, смисловим «вузлом», із якого тягнулися й далі тягнуться ни­точки різних прозових традицій, що претендували чи претендують на статус інтелектуально-креативної літератури.

 1. Рот Йозеф Йов. Роман простого чоловіка; Фальшива вага. Історія одного айхмістра / Пер. з нім. Ю. Прохасько - К.: Вид-во «Часопис «Критика»,  2010. – ISBN 978-966-8978-44-9.

Обидва вміщені в цій книжці пізні романи великого австрійського письменника Йозефа Рота (1894—1939) — «Йов» (1930) та «Фальши­ва вага» (1937) — належать до т. зв. «східного циклу», що в ньому автор звертається до мультикультурного пограниччя модерних імперій напередодні великої європейської війни — себто до патріярхальної глушини галицьких і волинських химерних штетлів, звідки походить він сам і з яких воліє витворювати свою ідеальну літе­ратурну батьківщину, конструюючи її за допомоги поетики міфу з елементів кримінальної романтики та юдео-християнської містики, консервативної утопії та габсбурзької ностальгії, трагічного профетизму й експресіоністичного психологізму, політичних візій і про­ектів інтимности.

Дитяча література

 1. Бауер Юта. Мальвіда, Королева фарб / Пер. з нім. Н.Кушнєрової. – К: Задруга, 2009. – 64 с.: іл. – ISBN 978-966-406-059.

 Кольорове довкілля знаної німецької художниці Ютти Бауер – це світ очима дитинства. Хай завжди в ньому квітне радість і бринить різнобарвний передзвін дитячого сміху.

 1. Бойє Кірстен. Медлевінгери / Пер. з нім.: О.Мокровольського, Т. Страшевської. – Вінниця: Теза, 2009. – 445 с.: іл. – ISBN 978-966-421-046-8.

Йоганнес не вірить власним очам, коли помічає у дворі двох крихітних діточок, що ледве сягають йому… колін. Ніс і Моа – медлевінгери. Їхній народ 500 років тому переїхав мешкати під землю і відтоді перервав усі стосунки з людьми. І от зараз медлевінгери з’явились нагорі у пошуках Антака, хранителя історії, та Нісового батька Ведура. Йоганнес опиняється у вирі пригод із золотом, викраденням та втраченою коштовністю. Урешті-решт Йоганнес не знає, кому йняти віри…

 1. Грасс Г. Кіт і миша: Повість / Пер. з нім. Н.В.Сняданко; Худож.-оформлювач Л.Д. Киркач-Осіпова. – Х.: Фоліо, 2008. – 187 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4139-5.

Гюнтер Грасс (1927 р.н.) – німецький письменник, есеїст, скульптор, художник, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури 1999 року.

Данціг і німецькі умонастрої середини XX століття – тема повісті Г.Грасса «Кіт і миша» (1961), в якій розповідається історія юного Йоахіма Мальке, безрозсудного і самовпевненого підлітка, що шукає і добивається загального визнання. Він потрапляє на фронт, стає героєм. Але в рідній школі, де він з’являється з Залізним хрестом на грудях, йому відмовлено у пишному вшануванні. Цей удар по самолюбству його ламає, що й призводить до трагедії.

 1. Енде M. Джим Ґудзик  і машиніст Лукас: повість. - К.: Грані-Т, 2010. - 292 с.: іл. ISBN 978-966-465-317-3.

Якщо поштар приніс на ваш острів посилку невідь від кого, адре­совану бозна-кому, і в тій посилці виявилося... маленьке чорне не­мовля - це означає, що почалися пригоди. Отож, машиніст Лукас, його паротяжиха Емма та спритний хлопчина Джим Ґудзик, який і був тим маленьким чорним немовлям, але вже встиг трохи підрости, віддаються пригодам сповна. Вони мусять здолати непрохідні гори з численними пастками, знайти шлях через пустелю, повну міражів, подружитися з ніби-велетнем і напівдраконом - а навіщо, як ви гада­єте? Звісно ж, для того, щоб звільнити викрадену принцесу!

Читайте повість культового письменника Міхаеля Енде, яка впер­ше принесла йому любов читачів та світову славу. А переклав її для Вас та Ваших дітей на українську Ігор Андрущенко.

 1. Кірхгоф  Беате. Леонс і Лена: дивовиж, історія, переказ для дітей за спектаклем Георга Бюхнера / Беате Кірхгоф, Катя Бандлов; пер. з нім. Н. Кушнєрової; худож. Д.Льокер. — K.: ПВП «Задруга», 2010. – 48 с.: іл. – ISBN 978-966-406-064-3.

Незадоволений життям принц Леонс не хоче ставати дорослим, серйозним і поважним, як то вимагається від майбутнього короля. І вже й поготів він не хоче одружуватися з Леною, яку взагалі не знає. Принцеса Лена також не хоче виходити заміж за незнайомого принца. Тому обидва тікають від своєї долі. Але бувають особливі дні, коли відбуваються дива...

 1. Мебс Ґудрун. Я-бо знаю, де висить ключ. - К.: Грані-Т, 2009. - 96 с.: іл. – ISBN 978-966-465-213-8.

Як вдало він усе провернув! Просто клас! Мама поїхала у своїх справах, а Роберт не пішов у жоден табір - хай їх грець, отим таборам! Він повернувся додому, в такий любий будиночок у затінку олив, і тепер кілька днів, аж кілька днів буде сам-саміський - великий Роберт, мудрий Роберт, Роберт-герой! Ще б пак: він-бо знає, де висить ключ...

Ось лише справа в тому, що води залишилась усього пляшка, та й їжі не густо. І ні тобі віконниць прочинити, ні з дому висунутися - маленькі бо діти не можуть бути самі...

Із такими серйозними проблемами стикається герой психологічної повісті німецького письменника Ґудруна Мебса. І йому успішно вдається з ними впоратися - завдяки допо­мозі друга.

А ти б упорався?

 1. Моост Нелє. Моллі Махлюй – маленька чарівниця зовсім велика!. – К.: Грані-Т, 2007. – 104 с.: іл. – ISBN 978-966-2923-87-2.

Моллі уже давно навчилася використовувати всі закляття для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. І ось вона вирішила спробувати свої сили по-дорослому і зазирнула до забороненого у її віці «Великого довідника для чарівниць та чарівників старших за 100 років». За цим її спіймали на гарячому. Цілий рік їй було заборонено чаклувати, і ось на свій 77 день народження вона знову може продемонструвати свої вміння.

Усі вітають Моллі: старий чарівник Голо Штукар, бабуся Лінда Любус, Найкраща чарівниця світу Марта Багіра, власник крамнички з усілякою всячиною Тутто, поштар Пауль і Труд Злуд. Але остання задумує доволі підлу штуку…

Магічна дитяча книга для читання вголос і самостійного читання з-під пера авторки бестселерів Нелє Моост, яка у дитинстві сама прагнула стати чарівницею.

 1. Функе Корнелія. Чорнильна кров. — Вінниця: Теза, 2010.

У першому романі Мо і Меґі Фольхарти з'ясовують, що їх наділено надзвичайним умінням вичитувати героїв зі сторінок книжки «Чорнильне серце» у наш світ. У книжці «Чорнильна кров» Вогнерукий — вогнедув ви­читаний із чорнильного світу, зневірився, що коли-небудь повернеться до коханої Роксани. Та якось він знаходить горе-поета, який зачитує його назад у книжку. Слідом до нечувано лихого чорнильного світу потрапляють Меґі та її рідні. Страшна оповідка проковтує їх. Але чи відпустить?

Видання для середнього та старшого шкільного віку. Цю книжку виготовлено на якісному книжковому папері, який знижує контрастність і полегшує читання.

 1. Функе Корнелія. Чорнильне серце. — Вінниця: Теза, 2009. — 576 с.   ISBN 978-966-421-065-9.

Меґі любить читати книжки. Любить читати книж­ки і її тато Мо, палітурник, "книжковий лікар", як на­зиває його Меґі. Проте він не читав їй уголос ще від­тоді, як загадково зникла її мама. Вони жили собі спо­кійним життям аж до тієї ночі, коли незнайомець прийшов із попередженням. Наступного дня Мо став пакувати валізи, не повідомивши Меґі причини. Вони мусять переховуватись. Але від чого і від кого?

Невдовзі таємницю Мо розкрито. Він, виявляється, має надзвичайний дар — втілювати в життя історії, оживлювати їхніх героїв. Чимало років назад він ви­падково вичитав з книжки у наш світ бездушного зло­чинця. І от тепер цей злодій полює на Мо та його рід­кісний талант.

Меґі поринає у карколомні пригоди, в яких уявне переплітається зі справжнім. І тепер саме від неї за­лежить, як завершиться історія, що полонила їх усіх.

 1. Функе Корнелія. Чорнильна смерть. — Вінниця: Теза, 2010. — 670 с. –  ISBN 978-966-421-067-3.

У першому романі Корнелії Функе Мо і Меґі Фольхарти з'ясовують, що їх наділено надзвичайним умін­ням вичитувати героїв зі сторінок книжки «Чорниль­не серце» у наш світ. У книжці «Чорнильна кров» це вміння працює в зворотньому напрямку, і Меґі з Мо вписано до нечувано лихого чорнильного світу.

І от нарешті у «Чорнильній смерті» головні герої змушені жити у вигаданому світі, сповненому викли­ків і небезпек, позаяк сюжет розгортається злощасно. Здається, що вони назавжди загубилися поміж обкла­динками. Та з'являється надія на визволення. Але за умови, що Меґі і Мо зможуть переписати минулі помилки й укласти небезпечну угоду зі смертю.

Кількість книг є обмеженою, тому пропонуємо колективним членам УБА сформувати перелік необхідних видань з вказівкою номерів книг даного списку та надіслати його на адресу УБА: u_b_a@ukr.net з темою листа «Книги Гете-Інституту».